Çalışma Saatleri
10:00-22:00

Bakırköy'de Hava
/ 12 °C

€:6.3805TL
$:5.7479TL

KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Baymer Turizm Ve Yatırım A.Ş. (Carousel) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

“Veri Sorumlusu” tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (hizmet alanın yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, SGK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya anlaşmalı olduğu üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri;

 • Müşteri’ye sunulabilecek kiralama, pazarlama, tanıtım, çekiliş, kampanya, etkinlik, halkla ilişkiler, iş başvurusu, anket çalışmaları, Carocard ve her türlü abonelik hizmetlerinde kullanmak,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak, • Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak,
 • Talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek,
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmektir.

Web sitemiz, Carocard, anket çalışmaları, şikayet başvuruları, çekiliş, kampanya, etkinlik hizmetlerimiz, her türlü abonelik işlemleri ve yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

“Veri Sorumlusu”na başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.